Načítám...

Soutež

1. POŘADATEL: GAMESTAR Praha s.r.o.,  Tehovská 2148/9, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha, IČO: 26737647, Spisová značka C 90610 vedená u Městského soudu v Praze.

2. ORGANIZÁTOR: GAMESTAR Praha s.r.o.,  Tehovská 2148/9, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha, IČO: 26737647, Spisová značka C 90610 vedená u Městského soudu v Praze.

3. DOBA TRVÁNÍ: Soutěž probíhá v době od  15. 8. od 9:00 – 30. 9. 2019 do 18:00. Dále jen „soutěžní období“.

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice (dále jen „účastník“). Komunikace s účastníky probíhá přes facebookovou stránku GAMESSHOP.CZ, není-li dále uvedeno jinak.

5. PRŮBĚH SOUTĚŽE: Staňte se fanouškem Facebook profilu GAMESSHOP.CZ na Facebooku a do soutěžního Facebook příspěvku napište komentář s nejraději hrajete.

6. URČENÍ VÝHERCE: Soutěžící se musí v soutěžním období stát fanouškem Facebook stránky GAMESSHOP.CZ a do komentáře napsat, s kým nejraději hrají hry. Výherce bude vybrán losováním 30. 9. 2019 v 19:00.

7. VÝHRA: Výherce získá hru Red Dead Redemption 2 pro PlayStation 4 nebo XBOX One v krabicové verzi dle výběru výherce.

8. PŘEDÁNÍ VÝHER: Výherce bude vyhlášen na webové stránce www.gamesshop.cz/soutez; výhra se doručuje poštou nebo jiným přepravcem zvoleným Pořadatelem soutěže. Jména výherce tedy budou ještě v den losování zapsáni na uvedenou webovou stránku. Výherce musí napsat na e-mail info@gamesshop.cz své jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo kam výhru Pořadatel odešle. V případě, že výherce nesdělí na daný e-mail své údaje do dne 20. 10. 2019 do 23:59, výhra propadá pořadateli.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Vložením komentáře k soutěžnímu příspěvku pořadatele účastník soutěže souhlasí s úplnými pravidly soutěže a uděluje pořadateli soutěže souhlas, aby pořadatel jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. po dobu 2 let od začátku soutěže zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Soutěžící, resp. výherce, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 2 let od začátku soutěže zpracovávány, pokud jde o jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail, za účelem nabízení produktů a služeb. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Soutěžící má dále práva dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo žádat o vysvětlení, požadovat jejich opravu, blokaci nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

        Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

        Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

        Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za doručení zpráv či výher, ani za funkčnost webových a facebookových stránek.

        O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.gamesshop.cz/soutez, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla soutěže.

        Aktuální a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici u pořadatele na jeho webových stránkách www.gamesshop.cz/soutez. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem do soukromé zprávy na facebookové stránce GAMESSHOP.cz.

        Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher. Přesnou specifikaci výhry určuje zásadně pořadatel.

        Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či organizátorovi a s nimi spolupracujícím agenturám a společnostem, jakož i osoby ve vztahu osob blízkých k těmto osobám. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku.

        Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s provozovatelem webového systému Facebook a provozovatel webového systému Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete provozovateli webového systému Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv webovému systému Facebook.

Výhercem soutěže se stává:

Jitka P.

GRATULUJEME!